سامانه چندمنظوره عقیق، شبکه‌اجتماعی فعالیت‌محور

سامانه عقیق، یک شبکه‌اجتماعی کاربردی و فعالیت‌محور است که با ...